Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 20 2018

21:13
21:11
21:10
2991 d96a 420
rupi kaur - słońce i jej kwiaty
21:10
21:08
Czy są na świecie rzeczy, których się nie traci?
— Haruki Murakami

June 16 2017

18:06
18:04
18:03
0759 30a1 420
Reposted fromsiseniorita siseniorita viaoutoflove outoflove
18:02
1143 b91e 420
Reposted fromkostuchna kostuchna viatoniewszystko toniewszystko
18:02
2458 9dcd 420
Reposted fromshitsuri shitsuri viatoniewszystko toniewszystko

May 16 2017

17:13
1554 7975 420
Reposted fromfoods foods viaoutoflove outoflove
17:07
Reposted frombluuu bluuu viatoniewszystko toniewszystko
17:04
Oczy są zadziwiające. Po nich poznasz ile człowiek spał, czy płakał, jaki ma nastrój, jak bardzo jest niekochany, poznasz po nich charakter. Oczy są zwierciadłem tego co mamy w środku.
— (via skryt-a)
Reposted fromsoplica soplica viatoniewszystko toniewszystko
17:04
3864 5bea 420
Reposted fromkarahippie karahippie viainsanedreamer insanedreamer
17:03
17:03
Puść się tego, czego tak kurczowo trzymasz się myślami. Po prostu puść.
— Beata Pawlikowska "Rok dobrych myśli 2014"
Reposted frompastelina pastelina viatoniewszystko toniewszystko
17:02
2887 886f 420
Reposted fromdusix dusix viaoutoflove outoflove
17:02
17:02
17:01
0151 6efd 420
Reposted fromobliviate obliviate viaoutoflove outoflove
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl